05 december 2014

In aanvulling op wat Fokus daarover eerder communiceerde en naar aanleiding van onduidelijkheden rond de uitzending van 'Nieuwsuur' op 3 december jl.:

 

ADL-assistentie omvat naast persoonlijke verzorging, eenvoudig verpleegtechnische assistentie en hand- en spandiensten, op afroep 24 uur per etmaal. Fokus spant zich in de assistentie binnen een kwartier na oproep te starten en binnen drie tot vijf minuten na een alarmoproep. De assistentie wordt geleverd in en om de Fokuswoning.

 

Fokuscliënten kunnen daarop aanvullende zorg nodig hebben. Een groot deel van de cliënten heeft ook assistentie nodig buiten de woning. Naast de verpleegtechnische assistentie kan de client ook verpleegkundige zorg nodig hebben, die Fokus niet biedt. Van de door Fokus geleverde verpleging is een goede overzichtslijst beschikbaar. Tenslotte zijn er situaties waarin medisch noodzakelijk persoonlijke verzorging en/of verpleging moet worden geboden die Fokus niet kan bieden, zoals in gevallen waarin op bepaalde tijdstippen direct moet worden ingegrepen en niet kan worden gewacht op de op een alarm reagerende ADL-assistent. Die is elders in het project en heeft een aanlooptijd nodig van drie tot vijf minuten.

 

Voor al deze extra zorg wordt tot en met december 2014 een beroep gedaan op een aanvullende indicatie AWBZ in extramurale functies en klassen, soms in PGB, soms in natura van bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.

 

Per januari 2015 verandert er veel in de zorg. De ADL-assistentie van Fokus valt vanaf dat moment onder een speciale subsidieregeling, die wordt bekostigd uit de Wet langdurige zorg. In die wet is geregeld dat wie geindiceerd is voor ADL-assistentie geen gebruik kan maken van de zorg die in die wet is geregeld. Voor de extra zorg kan dus geen beroep worden gedaan op de Wlz. De extra zorg kan wel worden bekostigd uit de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de zorgverzekeringswet die door uw zorgverzekeraar wordt uitgevoerd. Dat is de zorgverzekeraar waar u uw basisverzekering voor bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis afgesloten heeft. Veel cliënten die nu een PGB uit de AWBZ hebben voor deze extra zorg, kregen al van de verzekeraar een brief waarin de voortzetting van dat PGB is meegedeeld. Het gaat dus steeds om zorg die Fokus niet biedt of niet kan bieden. Onder de aanspraak wijkverpleging in de zorgverzekeringswet valt niet de 'begeleiding'  waarvoor cliënten mogelijk nu een AWBZ-indicatie hebben. Begeleiding wordt met ingang van 2015 door de gemeenten in het kader van de Wmo uitgevoerd. Voor zowel de zorgverzekeringswet als de Wmo geldt dat voor 2015 overgangsrecht geldt. In dat jaar behoudt u uw oude rechten op zorg. Wel is mogelijk dat ze anders worden vormgegeven.

 

Samengevat: voor zorg die niet onder ADL-assistentie valt of niet door Fokus wordt of kan worden uitgevoerd is voor persoonlijke verzorging en verpleging de zorgverzekeraar de aangewezen instantie en voor begeleiding de gemeente. De gemeente is ook aan te spreken voor huishoudelijke zorg, vervoer, woningaanpassingen en dergelijke (de 'oude' Wmo-taken). 

 

Fokus is graag bereid te bemiddelen naar een goede oplossing met zorgverzekeraar en/of gemeente  als er problemen ontstaan in de overgang naar 2015.

 

Aanvulling 11 december 2014:  In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris laten weten dat Fokuscliënten die nu een AWBZ-indicatie hebben voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding van 25 uur of meer per week met ingang van 1 januari a.s. een beroep kunnen doen op de Wlz. Dat deel gaat dan dus niet over naar de Zorgverzekeringswet. De ADL-assistentie van Fokus wordt voor hen –zoals voor alle Fokuscliënten- bekostigd via de nieuwe subsidieregeling ADL-assistentie. Zodra over de uitvoering meer bekend is zullen wij over deze regeling meer informatie verschaffen en de desbetreffende cliënten zullen wij daarover benaderen.

 

 

 

Meer nieuws