13 maart 2014

Fokus is tevreden en opgelucht met het eerder deze week door staatssecretaris Van Rijn van VWS aan de Tweede Kamer gestuurde wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg. In het wetsvoorstel is voorzien in een speciaal subsidie-artikel voor de financiering van de ADL-assistentie in ADL-woningen (Fokuswoningen). Daarmee lijkt de toekomst van het Fokusconcept gegarandeerd. Okko Jongsma, voorzitter Raad van Bestuur van Fokus: ‘met de specifieke subsidieregeling wordt recht gedaan aan het eigen karakter van het Fokuswonen. De toekomst  en het in alle vrijheid en met eigen regie kunnen wonen en leven voor alle cliënten is hiermee veiliggesteld. Het is een opluchting dat hiermee een positief einde komt aan een jarenlange strijd voor het behoud van het Fokuswonen.’

 

In het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg heeft staatssecretaris Van Rijn een speciaal subsidie-artikel (10.1.3) opgenomen voor de financiering van de ADL-assistentie in ADL-woningen (Fokuswoningen). Op basis van dat artikel zal de staatssecretaris een subsidieregeling in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur maken voor subsidie aan (onder meer) Fokus ' voor het verlenen van gedurende het gehele etmaal direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in en om de ADL-woning, waaronder alarmopvolging bij een noodoproep'.

 

Met deze regeling heeft de staatssecretaris zijn toezegging van december 2013 aan de Tweede Kamer om 'linksom of rechtsom' te regelen dat het Fokusconcept kan blijven voortbestaan, gestand gedaan. In het subsidie-artikel wordt verder geregeld dat cliënten die van de ADL-assistentie gebruik maken voor hun overige zorg gebruik kunnen maken van de Wmo (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en woningaanpassingen) en van de Zorgverzekeringswet (voor onder meer verpleging/verzorging die geen onderdeel uitmaakt van ADL-assistentie, bijvoorbeeld buiten de woning).

 

De Wet Langdurige Zorg zal per 2015 de AWBZ vervangen. Dan vervalt dus ook de huidige specifieke AWBZ-aanspraak ADL-assistentie die in 2012 werd ingevoerd als opvolger van de eerdere subsidiefinanciering. De nieuwe regeling zal worden uitgevoerd door het Zorginstituut, het voormalige CVZ, dat ook al de eerdere subsidieregeling uitvoerde. Het CIZ blijft de indicatiestelling verzorgen.

Okko Jongsma: ‘We rekenen erop dat de nieuwe subsidieregeling nauw aansluit op wat er nu voor het Fokusconcept is geregeld. Al met al is daarmee zekerheid verschaft voor alle cliënten dat het Fokusconcept blijvend kan worden uitgevoerd. In een nadere toelichting aan de Koning schrijft de staatssecretaris dat met de nieuwe subsidiebepaling het Fokusconcept kan blijven bestaan. Uiteraard zijn we daarover zeer enthousiast.’

 

Klik hier voor de Kamerstukken.

 

Hoe nu verder?

De komende maanden zal het wetsvoorstel achtereenvolgens door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld, waarna de nieuwe wet per 1 januari 2015 van kracht kan worden. De staatssecretaris verwacht daarvoor voldoende politieke steun. De regeling voor het Fokuswonen is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer en zal dus naar verwachting zeker op die politieke steun kunnen rekenen. In de tussentijd zal het ministerie van VWS de subsidieregeling verder uitwerken, naar verwachting in overleg met Fokus en de Cliëntenraad van Fokus.

 

We willen iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor een toekomstbestendige financiering van het Fokuswonen bedanken voor de inzet en feliciteren iedereen met het behaalde resultaat!

 

 

 

Meer nieuws