11 juni 2019

Fokus is tevreden over de brede toekomstvisie op ADL-assistentie, die minister De Jonge 5 juni jongstleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin geeft de minister aan het zelfstandig wonen voor mensen met een lichamelijke beperking in een ADL-woning (het Fokusconcept) te beschouwen als een aanvulling op het aanbod vanuit de Wlz en de Zvw/Wmo. Hij erkent de bijzondere positie van het Fokusconcept. De minister ziet dan ook geen aanleiding om de subsidieregeling ADL-assistentie fundamenteel te veranderen. De brief wordt komende donderdag 13 juni besproken in een Algemeen Overleg (AO) van de vaste Kamercommissie. Dit AO is van 17.15 - 18.15 uur en is live via de website van de Tweede Kamer te volgen.

 

Fokus is positief over de door de minister omschreven visie en blij met de erkenning die er uit spreekt voor het bijzondere karakter van het Fokuswonen voor en door clienten, én voor de aanpassingen in de werkwijze die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Het ondersteunt onze initiatieven om meer flexibiliteit in de uitvoering van de dienstverlening te brengen, en om onder andere via het aangaan van (lokale) samenwerkingsverbanden meer maatwerk te bieden bij cliënten waarvoor dit nodig is.

 

Fokus onderstreept ook de visie van de minister dat er een groot tekort is aan aangepaste sociale huurwoningen die wonen met zorg mogelijk maken. Fokus is positief over de toezegging van de minister om de bouweisen tegen het licht te houden, maar vind deze toezegging tegelijk nog wel te voorzichtig. Fokus heeft er bij de Kamer en de minister voor gepleit al op korte termijn de regelgeving en eisen rondom onderhoud en bouw van aangepaste woningen aan te passen, zodat snel werk kan worden gemaakt van het uitbreiden van het aanbod van goed onderhouden en moderne aangepaste sociale huurwoningen. Fokus heeft hierbij aangeboden met concrete voorstellen op een minder specifiek en daarmee duurzamer programma van eisen te komen, naar aanleiding van een eerste opzet die met een lokale woningcorporatie reeds is ontwikkeld.

 

Klik hier voor de brief van de minister van 5 juni 2019 met zijn visie op ADL-assistentie.

 

Klik hier voor de agenda en vergaderstukken van het Algemeen Overleg in de Kamer op 13 juni 2019.

 

 

Meer nieuws