19 december 2014

Wlz-overgangsrecht ook van toepassing deel Fokuscliënten, uiterlijk 30 december 2014 melden

 

De staatssecretaris heeft in brieven aan de Tweede Kamer (van respectievelijk 9 december en van 17 december 2014) het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor een deel van de cliënten die in een Fokuswoning wonen. Zij kunnen ervoor kiezen de AWBZ-zorg, waarvoor zij nu - in aanvulling op de ADL-assistentie – een indicatie hebben in extramurale functies, in 2015 in de Wlz onder te brengen in plaats van bij de zorgverzekeringswet en/of Wmo.

 

Dit Wlz-overgangsrecht geldt nu ook voor: 

- Cliënten die - naast de ADL-assistentie - nu aanvullend een AWBZ-indicatie voor de functies PV, VP en BG-individueel hebben van 25 uur of meer;

- Cliënten met ademhalingsondersteuning (invasief en non-invasief).

 

Een cliënt van Fokus die aan één (of beide) voorwaarden voldoet, kan er voor kiezen om voor 2015 zijn of haar huidige CIZ-indicaties voor de extramurale functies verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding via de Wlz te laten lopen in plaats van via de Wmo en/of de zorgverzekeraar. Ook de begeleiding –groep valt dan onder de Wlz. Voorzieningen uit de Wmo, zoals vervoer en woningaanpassingen gaan niet over naar de Wlz en kunnen desgewenst bij de gemeente worden aangevraagd.

 

Voor de Wlz geldt een eigen bijdrage. De ADL-assistentie wordt onveranderd via de Wlz-subsidieregeling bekostigd en geleverd door Fokus. Kiest u voor de Wlz, dan verliest u het pgb voor huishoudelijke hulp van de gemeente, maar wordt uw Wlz-budget daarvoor wel verhoogd met 3357 euro. Over de hoogte van dat bedrag loopt overigens nog een discussie. Hebt u huishoudelijke hulp in zorg in natura, dan verliest u deze niet bij een keuze voor de Wlz.

 

De keuze om de huidige indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding  in 2015 via de Wlz te laten lopen, moet door de cliënt zelf gemeld worden bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. Dit informatiepunt is ingericht door Per Saldo en Ieder(in). Cliënten kunnen daar informatie en advies krijgen over het Wlz-overgangsrecht.

 

Het informatiepunt Wlz is bereikbaar:

- op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur (gesloten op 31 december)

- telefoon (030) 7897878

- e-mail wlz-overgangsrecht@iederin.nl.

 

Om een goede verwerking te bespoedigen, wordt u verzocht in uw mail aan het informatiepunt uw naw-gegevens, uw BSN-nummer, de inhoud van uw AFBW-indicatie (functies en klassen) en eventuele informatie met betrekking tot beademing (eventueel naam arts en CTB) te vermelden.

 

Melden bij het informatiepunt kan tot uiterlijk 30 december. Het informatiepunt plaatst - indien voldaan wordt aan de voorwaarden - de betreffende cliënt op de lijst met cliënten met een Wlz-profiel. Ook vraagt het Informatiepunt toestemming om de gegevens van de cliënt door te geven aan het CIZ, het zorgkantoor en de SVB. Vervolgens stuurt het CIZ de cliënt een identiek indicatiebesluit (zoals dat geldig is op 31-12-2014) in functies en klassen voor het jaar 2015, met daarin apart vermeld de ADL-assistentie.

 

Op 18 december 2014 stuurde Fokus een nieuwsbrief over dit overgangsrecht, met daarin enkele mogelijke voor- en nadelen, naar cliënten. Klik hier voor deze (nieuws)brief.

 

Kijk voor meer informatie ook op de site hoeverandertmijn zorg van VWS.

 

 

 

 

Meer nieuws