07 oktober 2011

Kamermoties Fokuswonen aangenomen

Dinsdag 4 oktober jongstleden heeft de Tweede Kamer gestemd over de op 28 september ingediende moties over het ADL-clusterwonen (Fokuswonen). Alle moties werden aangenomen. de motie van Agnes Wolbert van de PvdA werd aangehouden. 

Op 28 september werd het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over de overgang van het Fokuswonen naar de AWBZ gehouden, nadat op 22 juni, 9 september en 27 september de staatssecretaris daarover brieven had geschreven aan de Tweede Kamer. In de vergadering (Algemeen Overleg, AO) van de Kamercommissie Volksgezondheid met de staatssecretaris op 14 september bleven onduidelijkheden over, reden voor dit vervolg op 28 september. Het VAO was bedoeld om de discussie af te ronden met het indienen van moties waarin de Kamer zich uitspreekt over onderdelen van het beleid en plannen van de staatssecretaris of waarin de kamer wensen aan het adres van de regering uit. Onderstaand vatten we samen wat de verschillende partijen tijdens het debat naar voren hebben gebracht én wat het standpunt van Fokus daarover is.

Christen Unie
De ChristenUnie (Esme Wiegman) vond het jammer dat er nog zoveel onduidelijk was en had liever uitstel gezien tot het moment waarop alle zaken goed zijn geregeld. Zij somde een reeks onduidelijkheden op, waaronder de invulling van het begrip ‘op aanwijzing’ werken. Zij wil de assistentie op aanwijzing gegarandeerd zien. Zij vroeg naar de afbakening van de doelgroep voor de nieuwe aanspraak per 2014; wil de staatssecretaris die sterk inperken of niet? De staatssecretaris heeft nieuwe onrust opgeroepen door de mededeling dat de eigen bijdrage per 2014 opnieuw zal worden bekeken, dit in tegenstelling tot haar eerdere mededeling.

SP
De SP (Renske Leijten) begon met de vraag: was dit nu allemaal nodig? Onrust, gevolgd door veel actie van cliënten en vervolgens drastisch bijgestelde plannen. Zij vroeg aandacht voor de kwaliteitstoets, omdat zij berichten hoort van mensen met ernstige klachten. Zij heeft de staatssecretaris gevraagd daar samen met de inspectie naar te kijken. Zij diende een motie (nummer 207) in over ‘zorg op aanwijzing’, omdat dat punt onvoldoende helder is geworden. In die motie wordt gevraagd naast zorg op afroep, de zorg op aanwijzing als onderdeel van de nieuwe aanspraak te regelen. De motie werd mede ingediend door GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA.

Groen Links
GroenLinks (Linda Voortman) sloot zich aan bij wat de ChristenUnie naar voren had gebracht.

VVD
De VVD (Tamara Venrooy) roemde de actieve inbreng van cliënten bij dit onderwerp. Zij noemde de oplossingsrichting van de staatssecretaris goed en wacht de toegezegde uitwerking en halfjaarlijkse rapportages af. Zij is met name geïnteresseerd in de definitie van de aanspraak en de controle van de kwaliteit. Venrooy vroeg aandacht voor het PGB-probleem voor deze specifieke groep mensen en diende daarover een motie in (nummer 208). Daarin vraagt zij specifiek aandacht te geven aan ADL-cliënten bij de vormgeving van de vergoedingsregeling zoals de staatssecretaris die voor een beperkte groep wil regelen. Het gaat daarbij om de zorg die niet onder het ADL-wonen valt. De motie werd mede ingediend door de PVV.

PVV
De PVV (Willie Dille) stelde dat in het goede plan van de staatssecretaris nog puntjes op de i moeten worden gezet. Belangrijk dat er nu een wettelijk recht op zorg ontstaat. Er is twee jaar tijd om de overgang naar AWBZ en het PGB-probleem goed te regelen. Dat er meerdere aanbieders kunnen komen, noemde ze belangrijk voor kwaliteit en keuzevrijheid.

CDA
Het CDA (Sabine Uitslag) benadrukte de goede stap van ‘subsidie naar recht’, de ontwikkeling van een extramuraal ZZP en het scheiden van wonen en zorg. Zij heeft nog vragen over de kosten van het pakket over lange termijn en het monitoren van de verdere ontwikkeling. Uitslag vroeg nog eens naar de rol van de overheid ten aanzien van de huisvesting voor deze doelgroep. Daarover diende zij een motie in (nummer 209) waarin zij de regering vraagt een aanjaagfunctie te willen vervullen om woningcorporaties, gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieder te stimuleren de verantwoordelijkheid voor de bouw op te pakken. De motie werd mede ingediend door GroenLinks.

D66
D66 (Pia Dijkstra) was blij dat na alle onzekerheid het ADL-clusterwonen kan blijven en ook zij wees op de rol van de cliënten bij het behoud ervan. Zij houdt de staatssecretaris aan het toegezegde behoud van de 24 uurszorg en de alarmopvolging. Zij zal strak toezien op de uitvoering. Zij is blij dat de staatssecretaris nu beter met het veld communiceert. Geen behoefte meer aan uitstel, wel aan duidelijkheid over de eigen bijdrage, vooral voor cliënten die fors meer zullen moeten gaan betalen. De staatssecretaris had toch gezegd op 14 september: er komt geen eigen bijdrage. Zij wil nu duidelijkheid en diende daarom een motie in (nummer 210) waarin zij verzoekt voor kerstmis 2011 uitsluitsel te geven over eigen bijdrage per 2014. Die motie werd mede ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP.

PvdA
De PvdA (Agnes Wolbert) beperkte zich, na alles wat eerder was gezegd, tot één punt op de i. Uit het onderzoeksrapport naar de bouw van ADL-clusters blijkt dat corporaties zonder subsidie grote meerkosten voor eigen rekening moeten nemen, waardoor de kans op de bouw van nieuwe clusters niet groot is. Zij wil de bouwsubsidies behouden voor tenminste de 700 mensen die nu op de wachtlijst staan. Daarom diende Wolbert een motie in (nummer 211) waarin zij verzoekt de regeling voor zorginfrastructuur beschikbaar te houden voor de bouw van nieuwe clusters en te komen met een plan van aanpak om de wachtlijsten voor ADL-clusterwonen weg te werken. De motie is mede ingediend door D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie.

Reactie staatssecretaris
De staatssecretaris beloofde in haar reactie de Kamer goed te blijven informeren. Zij stuurt voor de begrotingsbespreking een brief over de voortgang van de implementatie en de aanwijzing aan de NZa. Zij zal daarbij informeren over de definitie van de aanspraken en de indicatiestelling. Zij ‘gaat de aanspraak stevig inperken’ (doelgroep), door te kijken naar de voorwaarden voor de toegang tot zorg. Het gaat om een kostbare voorziening. De woningen moeten voor de goede doelgroep toegankelijk zijn. Zo stelt de staatssecretaris. De aanvullende vraag van Wolbert, of die komende beperking van de doelgroep ook geldt voor de mensen op de wachtlijst, zal zij schriftelijk beantwoorden. De staatssecretaris zegt nog dat zij heeft toegezegd dat zij de criteria voor het ‘ADL-cluster wonen’ aanscherpt volgens de wensen van deze mensen zelf. Wiegman laat weten er niet geruster op te worden.

De staatssecretaris zegt kwaliteitsonderzoek te zullen doen, samen met de Inspectie. Op de motie Leijten (zorg op aanwijzing) zegt de staatssecretaris te begrijpen dat het er om gaat ‘dat de hulpverlener komt op het moment dat de zorgvrager dat wil, maar ook dat hij op dat moment hulp verleent op de manier waarop de zorgvrager dat vraagt’. Die tekst staat in de subsidieregeling en die zal zij overnemen in de tekst van de AWBZ. Zij laat het oordeel over de motie aan de Kamer.

Over de VVD-motie over PGB zegt de staatssecretaris dat zij voor 1 december de kamer zal informeren over de vergoedingsregeling PGB, zij zal daarbij goed letten op de bewoners van ADL-clusterwoningen.

De motie Uitslag (stimuleer bouw) ziet zij als ondersteuning van haar beleid, zij zal haar collega bewindspersoon Volkshuisvesting aanjagen.

De staatssecretaris vraagt de motie Wolbert aan te houden (over subsidiëring van de bouw), omdat zij daar zorgvuldig naar wil kijken. Wolbert stemt daarmee in.

Naar aanleiding van de motie Dijkstra (eigen bijdrage) wil de staatssecretaris kijken naar de problemen rond de eigen bijdrage, maar wil niet eerder rapporteren dan voorjaar 2012. Dijkstra wijst erop dat in het AO van 14 september de indruk is gewekt dat er geen eigen bijdrage zou hoeven worden betaald, nu ligt dat na 2014 kennelijk anders. Leijten sluit daarop aan en vindt de motie nogal mild. Ook zij wil zo snel mogelijk duidelijkheid. De staatssecretaris herhaalt dat zij het eerst goed wil uitzoeken. 

Reactie Fokus op debat en aangenomen moties 
Het debat heeft niet veel toegevoegd aan wat we al wisten. Positief is dat de staatssecretaris heeft toegezegd ‘assistentie op aanwijzing’ (naast de afroep) in de formulering van de aanspraak op te nemen. Dreigend lijkt de opvatting dat de doelgroep voor het Fokuswonen moet worden verkleind. De vraag ‘wie komt er in de toekomst nog in aanmerking voor het Fokuswonen?’ ligt daarmee levensgroot op tafel. De staatssecretaris heeft eerder toegezegd dat de wijziging van de criteria voor huidige cliënten van Fokus geen gevolg zal hebben.

Jammer is dat over de eigen bijdrage opnieuw onduidelijkheid is ontstaan. In het overleg van 14 september had iedereen begrepen dat de staatssecretaris zei dat er voor de nieuwe aanspraak geen eigen bijdrage zou gelden. Zij beperkt die toezegging nu tot aan 2014.

Belangrijk is dat ADL-cliënten specifieke aandacht krijgen in het PGB-dossier, waardoor er extra aan-dacht komt voor de samenhang van de assistentie in natura van Fokus en de assistentie die cliënten nu met een PGB kunnen regelen.

De moties over de bouw van nieuwe clusters laten zien dat de indieners willen dat er wordt gebouwd voor de nog lange wachtlijst van het Fokuswonen. Verder heeft de staatssecretaris toegezegd een kwaliteitsonderzoek te doen in bestaande ADL-clusters. Dat zien we graag tegemoet, zodat wij kunnen laten zien hoe Fokus met kwaliteit en kwaliteitsverbetering omgaat.

 

Debat terugkijken?
Heeft u het debat in de Kamer gemist? Via www.tweedekamer.nl kunt u het in zijn geheel terugkijken. 

Hoe nu verder? 
Het ministerie is inmiddels samen met de aanbieders en andere betrokken partijen in overleg over de uitvoering van de plannen. Dat overleg verloopt in constructieve sfeer. De brief van de staatssecretaris van 9 september heeft veel ten goede veranderd. Er moeten weliswaar nog een aantal punten op de i worden gezet, maar we zijn positief gestemd over de plannen en de daarmee over de toekomst voor het Fokuswonen!

We blijven informeren
Met het VAO en de daarna aangenomen Kamermoties is de politieke discussie zo goed als afgerond. De komende periode zal vooral in het teken staan van de praktische uitwerking van de plannen. Zodra er echter reden voor is zullen we iedereen via de site meteen informeren. De actiesite www.fokuswonen.nl/steunen blijft dan ook nog online.

 

 

Meer nieuws