13 juni 2013

Fokus betreurt uitstel besluitvorming, CVZ-rapport biedt goede basis duurzame bekostiging

De staatssecretaris stuurde op 27 mei aan de Kamer zijn voornemen om de huidige bekostiging van het Fokuswonen, de tijdelijke specifieke aanspraak ADL-assistentie, op de huidige voet voort te zetten, in ieder geval tot nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden in het kader van de hervorming langdurige zorg. De staatssecretaris wil eerst met de Tweede Kamer overleggen over de kabinetsplannen Hervorming Langdurige zorg en pas daarna en tegen die achtergrond een discussie voeren over de toekomstige positionering van ADL-assistentie.

 

In een recent rapport heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op verzoek van de staatssecretaris over de toekomstige financiering van ADL-assistentie geadviseerd. Het CVZ adviseert een AWBZ-aanspraak op een samenhangend en integraal pakket van 24-uurs zorg op afroep. Het voornemen van de staatssecretaris was eerder om per 1-1-2014 een nieuwe aanspraak op ADL-assistentie definitief te regelen op basis van het CVZ-rapport.

 

Fokus is van mening dat het CVZ-rapport een goede basis biedt voor een toekomstbestendige en duurzame bekostiging van de 24-uurs oproepbare ADL-assistentie voor mensen met een zware lichamelijke handicap, zoals onder anderen Fokus die biedt in Fokuswoningen, verspreid over heel Nederland. Het CVZ-rapport maakt duidelijk dat financiering uit de AWBZ aangewezen is, omdat voor deze groep een samenhangend en integraal pakket nodig en gewenst is en een dergelijk pakket bij WMO-financiering niet is gewaarborgd.

 

Op basis van het CVZ-rapport is het goed mogelijk op korte termijn te besluiten tot het omzetten van de huidige tijdelijke aanspraak ADL-assistentie in een definitieve AWBZ-aanspraak en deze onder te brengen in de door de staatssecretaris beoogde kern-AWBZ. Fokus betreurt dan ook het door de staatssecretaris getroffen uitstel. Vooral omdat huidige en toekomstige cliënten al lange tijd in onzekerheid verkeren over de toekomst van hun Fokuswonen en daarmee over de zekerheid zelfstandig en midden in de maatschappij vrij en onafhankelijk te kunnen wonen en leven. Die onzekerheid is bedreigend voor cliënten en duurt al te lang (al van vóór 2009). Bij voortduring staat een belangrijk voorwaarde voor hun zelfstandig bestaan ter discussie.

 

Fokus bepleit deze urgente en essentiële zorg voor mensen met een zware lichamelijke handicap binnen de AWBZ-financiering te houden en niet naar WMO te decentraliseren. Het gaat om een kleine groep zeer kwetsbare personen (in fysieke zin), die uitstekend in staat zijn eigen regie te voeren, niet in een intramurale setting thuishoren, maar wel afhankelijk zijn van een recht en garantie op 24-uurs zorg op afroep en na alarm om zelfstandig te kunnen wonen en leven en maatschappelijk te participeren. Het gaat veelal om een levenslange, levensbrede zorgvraag, vaak (zeer) intensief van aard. Vooral continuïteit van de (wettelijke) aanspraak op deze zorg en een gewaarborgde uitvoering ervan is nodig. Dat was ook in 2011 het uitgangspunt van de Kamer. Daarzonder zou een grote groep intramuraal moeten worden verzorgd. Dat hebben de Kamer en de staatssecretaris in 2011 ook helder uitgesproken met de (tijdelijke) specifieke aanspraak in de AWBZ als gevolg. Fokus bepleit die situatie te handhaven en structureel de specifieke aanspraak in de AWBZ te verankeren.

 

 

 

Meer nieuws