08 april 2011

Motie Tweede Kamer aangehouden

Tijdens een plenaire vergadering van de Tweede Kamer op 30 maart is door Kamer en staatssecretaris gesproken over de toekomst van het Fokuswonen. Naar aanleiding van een overleg van de vaste Kamercommissie een week eerder, hebben de Kamerleden Wolbert (PvdA), Venrooy - van Ark (VVD) en Agema (PVV) een motie ingediend. Daarop volgde een kort debat tussen Kamer en staatsssecretaris. Uiteindelijk zegde de staatssecretaris toe met een schriftelijke reactie te komen. Daarop werd de motie aangehouden. Onderstaand de volledige weergave van de behandeling in de Tweede Kamer.

 

 


30 maart 2011 omstreeks 18:17

Agnes Wolbert (PvdA)
Voorzitter. In het overleg over de AWBZ van vorige week zijn heel veel punten de revue gepasseerd. Bij een aantal heeft de staatssecretaris toezeggingen gedaan en daar komt zij in een brief op terug.

Bijna alle fracties hebben aangekaart dat het Fokuswonen van belang is. Om de staatssecretaris alvast een richting mee te geven waarin de PvdA en andere fracties dat op willen lossen, dien ik de volgende motie in.

Motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet, net als zijn voorgangers, zich voorgenomen heeft de financiering van het zogenoemde Fokuswonen uit de huidige subsidieregeling te halen en onder te brengen in de financieringssystematiek van de AWBZ; constaterende dat het Fokuswonen zich in de afgelopen ruim 30 jaar bewezen heeft als een wenselijk en zeer gewaardeerd, samenhangend zorgaanbod van ADL-assistentie in en om de ADL-woning (of Fokuswoning), gericht op de specifieke vraag van de doelgroep en dat 24 uur per etmaal op afroep en aanwijzing van de cliënt beschikbaar is; van mening dat door de voorgenomen financieringstechnische operatie op geen enkele manier afbreuk gedaan mag worden aan het concept dat ten grondslag ligt aan het Fokuswonen; van mening dat het Fokuswonen dient te worden beschouwd als een goed voorbeeld van de beleidslijn "scheiden van wonen en zorg" en van de grootst mogelijke eigen regie van clinten over wonen, leven en zorg door extramuraal georganiseerde hulp te brengen naar zelfstandige huurders van geclusterde woningen; verzoekt de regering, bij het veranderen van de financieringsbasis van het concept van geclusterd wonen met het huidige pakket ADL-diensten onder verantwoordelijkheid van n zorgaanbieder intact te laten, beschikbaar te houden als 24-uurs extramurale zorg in natura, uit te sluiten dat de huidige integrale werkwijze van het Fokuswonen versnipperd raakt en bij voorkeur te financieren in een vorm van volledig pakket thuis, en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door de leden Wolbert, Venrooy-van Ark en Agema. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 169 (30597).

(De Staatssecretaris):
Voorzitter. De motie van mevrouw Wolbert c.s. op stuk nr. 169 heeft betrekking op de Fokuswoningen. In het debat heb ik al aangegeven dat ik mij voor de rust van de bewoners van de Fokuswoningen ervoor zal inzetten dat de financiële overheveling van het ene compartiment naar het andere in de backoffice van het systeem zal plaatsvinden en dat de mensen daarvan geen last zullen hebben. Daarmee zitten wij op dit punt op één lijn.

Wat de toekomst betreft zullen de bewoners, net als andere gehandicapten, per 1 januari 2012 een AWBZ-aanspraak kunnen maken op verzekerde AWBZ-zorg: persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Het zorgkantoor koopt die persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in, die Fokus levert. Ik heb aandacht voor de belangen van de bewoners. Tot zoverre beschouw ik de motie als een ondersteuning van het beleid, precies zoals in de motie is gevraagd: 24 uurszorg, vanuit ADL-steunpunten. Dat is namelijk wat nu ook zo goed bevalt.

De oplossing die in deze motie wordt geboden, namelijk dat het een totaalpakket thuis zou zijn, staat echter haaks op het scheiden van wonen en zorg. Dit totaalpakket thuis is een indicatie die gekoppeld is aan een verblijfsindicatie. Tot ongeveer aan de laatste regel van het dictum beschouw ik de motie als ondersteuning van het beleid. Wat echter de zorg in natura betreft, raak ik klem vanwege de bestaande koppeling met de functie "verblijf". Op dat punt moet ik de motie ontraden. Kunnen wij daar uitkomen?

30 maart 2011 omstreeks 18:23
Agnes Wolbert (PvdA)
Het lastigste is natuurlijk dat de Kamer als het ware gaat voorsorteren op de inhoud van de oplossing, terwijl het streven identiek is. In de opsomming van de huidige functies van de AWBZ heb ik niets over de ADL-diensten gehoord. Het probleem is namelijk dat die in de AWBZ niet bestaan. Dat zou dus nog enige oefening van het ministerie vergen. Ik denk dat het verstandig is om de motie aan te houden en om nog even in technische zin uit te zoeken wat de goede oplossingsstrategie is. Ik vraag de staatssecretaris wel nog om een reactie op het feit dat zij in de opsomming van de AWBZ de ADL-diensten niet heeft genoemd.

30 maart 2011 omstreeks 18:25 
De bewoording "persoonlijke verzorging en verpleging" is wat mij betreft identiek aan "ondersteuning ADL". De ADL-diensten zal ik dan ook in mijn antwoord noemen.

30 maart 2011 omstreeks 18:26
Agnes Wolbert (PvdA)
Dat vind ik goed nieuws, want daarmee zegt de staatssecretaris eigenlijk dat zij ADL-diensten onder de functies verpleging en verzorging rangschikt.

30 maart 2011 omstreeks 18:26
Voorzitter
Er komt dus een brief van de staatssecretaris, waarin zij aangeeft hoe ze het gaat doen. Op basis daarvan bepaalt mevrouw Wolbert wat zij met die motie gaat doen. Voorlopig houdt zij de motie dus aan?

30 maart 2011 omstreeks 18:27
Agnes Wolbert (PvdA)
Ja, natuurlijk.

30 maart 2011 omstreeks 18:27
Voorzitter
Op verzoek van mevrouw Wolbert stel ik voor, haar motie (30597, nr. 169) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten. 

 

Meer nieuws